Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.najvitaminy.sk

Všeobecné ustanovenia

1  Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho a Prevádzkovateľa v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzatváranými prostredníctvom Internetového obchodu, a to najmä práva a povinnosti (nároky) z vád Tovaru kúpeného Kupujúcim a postup pri reklamácii vadného Tovaru.

2  Prevádzkovateľom Internetového obchodu www.najvitaminy.sk je spoločnosť Zuffa & Co. s.r.o., so sídlom Žilinská Lehota 123, 010 01  Žilina, IČO 53246829, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75473/L

3  Kupujúcim sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu spoločnosti Zuffa & Co., objedná alebo kúpi Tovar ponúkaný a predávaný spoločnosťou Zuffa & Co..

4  Tovarom sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie akýkoľvek produkt, výrobok alebo vec, ktorý ponúka Zuffa & Co. na predaj prostredníctvom Internetového obchodu

5  Objednávkou Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že sa s reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ním.

Zodpovednosť za vady

1  Spoločnosť Zuffa & Co. zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim.

2  Spoločnosť Zuffa & Co. nezodpovedá za vady vzniknuté:

i    zlou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním alebo použitím, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi a odporúčaniami spoločnosti Zuffa & Co.,

ii   používaním alebo skladovaním Tovaru v nevhodných podmienkach, a to najmä s ohľadom na teplotu, prašnosť, alebo vlhkosť prostredia, prípadne z dôvodu priameho slnečného žiarenia,

iii poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

1  Zuffa & Co. reklamáciu zamietne ak zistí, že príčinou vady nie je vadnosť Tovaru, ale konanie Kupujúceho a/alebo tretej osoby.

2  Zuffa & Co. má právo zamietnuť reklamáciu v prípadoch, ak reklamovaný Tovar alebo jeho časť je podstatne znečistená alebo nespĺňa základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predloženie Tovaru do reklamačného procesu.

3  Kupujúci je povinný na reklamáciu predložiť kompletný Tovar, t. j. všetky jeho časti, a to aj v prípade, ak sa vada týka len niektorej jeho časti.

4  Záručné lehoty vzťahujúce sa k objednanému Tovar, sú uvedené priamo v príslušných záručných listoch priložených k objednanému Tovaru alebo sú určené dátumom spotreby Tovaru, ktorý je uvedený spravidla na obale Tovaru alebo v príbalovom letáku k Tovaru .

5  Kupujúci berie na vedomie, že objednaný Tovar si zachová svoje pozitívne vlastnosti len za predpokladu, že sa bude správne používať a skladovať, na základe čoho sa Kupujúci zaväzuje ihneď po doručení Tovaru, prečítať si všetky informácie o Tovare nachádzajúce sa na obale Tovaru alebo v príbalovom letáku priloženom k Tovaru, a to najmä dátum spotreby, návod na použitie, spôsob dávkovania a skladovanie Tovaru. V prípade nedodržania povinnosti stanovenej v tomto bode nenesie Zuffa & Co. zodpovednosť za vady Tovaru vzniknuté v súvislosti s porušením tejto povinnosti, ani za škodu, ktorá na základe toho Kupujúcemu, alebo akejkoľvek tretej osobe, vznikne.

Spôsob vybavenia reklamácie

1  Kupujúci je povinný prezrieť doručený Tovar bezodkladne po doručení objednaného Tovaru a v prípade, ak má doručený Tovar akékoľvek vady (napr. je doručený v nesprávnom množstve, kvalite, je poškodený alebo bol doručený iný Tovar, než si Kupujúci prostredníctvom Objednávky objednal) je Kupujúci povinný doručený Tovar spoločnosti Zuffa & Co. písomne alebo osobne reklamovať a Tovar vrátiť, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní, odo dňa kedy si mohol Kupujúci doručený Tovar prezrieť, ak má Tovar zjavné vady alebo v lehote 3 pracovných dní odo dňa kedy mohol Kupujúci vady zistiť, ak má tovar skryté vady.

2  V písomnej reklamácii je Kupujúci povinný uviesť:

I    meno a priezvisko Kupujúceho,

II   číslo Objednávky (ID objednávky),

III  charakteristiku doručeného a reklamovaného Tovaru,

IV  zrozumiteľným, konkrétnym a jednoznačným spôsobom uviesť, v čom spočíva vadnosť doručeného Tovaru.

1  Písomná reklamácia musí byť zreteľne označená ako „Reklamácia“. V prípade ak je Tovar reklamovaný písomne, je Kupujúci povinný reklamovaný Tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, a to na adresu Zuffa & Co. s.r.o., Žilinská Lehota 123, 010 01 Žilina. Do balíka treba priložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru a písomnú reklamáciu podľa bodu 2 tohto článku.

2  Osobne možno Tovar reklamovať v kamennom obchode spoločnosti Zuffa & Co. na adrese Žilinská Lehota 123, 010 01 Žilina, a to v čase prevádzkových hodín spoločnosti Zuffa & Co. uvedených na internetovej stránke spoločnosti Zuffa & Co. www.najvitaminy.sk. Pri osobnej reklamácii v Predajni je Kupujúci povinný predložiť Predávajúcemu reklamovaný Tovar, uviesť dôvody reklamácie, svoje kontaktné údaje a predložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru.

3  V prípade, ak Kupujúci nereklamuje kúpený Tovar za splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcom bode 1, 2 , 3 a 4 nároky z vád tovaru Kupujúcemu zanikajú.

4  Kupujúci má nasledovné nároky z vád Tovaru:

I    Odstránenie vady Tovaru opravou Tovaru,

II   Odstránenie vady Tovaru doručením chýbajúceho Tovaru,

III  Výmena vadného Tovaru za bezvadný Tovar,

IV  Primeraná zľava z ceny Tovaru,

V  Odstúpenie od Zmluvy.

1  Spôsob, akým sa vybaví reklamácia podľa predchádzajúceho bodu 6 určuje Zuffa & Co., a to v zásade podľa (I) alebo (II) alebo podľa (III). V prípade, ak to s ohľadom na charakter vady nie je účelné alebo dobre možné alebo to od spoločnosti Zuffa & Co. nemožno spravodlivo požadovať, má Kupujúci nárok na vybavenie reklamácie podľa (IV) alebo (V), a to podľa vlastnej voľby.

2  Zuffa & Co. informuje Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu do troch pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní v odôvodnených prípadoch, a to formou e-mailu doručeného na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke Tovaru. V prípade, ak Zuffa & Co. informuje Kupujúceho, že reklamácia bude vybavená podľa (IV) alebo (V), má Kupujúci právo v lehote 5 pracovných dní určiť voľbu vybavenia reklamácie podľa jedného z uvedených spôsobov; po márnom uplynutí tejto lehoty určí v lehote 3 pracovných dní spôsob vybavenia reklamácia Zuffa & Co..

3  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.

4  Zuffa & Co. zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie, ak potvrdenie nie je možné doručiť ihneď (najneskôr však spolu s potvrdením o vybavení reklamácie podľa bodu 11).

5  Zuffa & Co. zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, potvrdenie o vybavení reklamácie, a to v zásade najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, avšak len za predpokladu, že bola reklamácia dôvodná.